Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy SPLOTSEA WERONIKA PAJĄK, dostępny pod adresem internetowym www.splotsea.pl , prowadzony jest przez Weronika Pająk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPLOTSEA WERONIKA PAJĄK , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7671714931 , REGON 385355414, pod adresem KIEŁPIN, nr 64, 77-420 LIPKA.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu SPLOTSEA.

§ 2 Definicje

1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPLOTSEA WERONIKA PAJĄK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7671714931 , REGON 385355414.

3.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.splotsea.pl .

6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem SPLOTSEA

1. Adres Sprzedawcy: Kiełpin 64 77-420 Lipka 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklepsplotsea@op.pl 

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP 22 1020 3844 0000 1402 0243 6863

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mail sklepsplotsea@op.pl. 

 

§ 4 Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać do koszyka produktu;
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;
  • wybrać rodzaj dostawy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3. Realizacja zamówienia produktu dostępnego od ręki następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. W razie nie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w powyższym terminie Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży bez wskazywania terminu dodatkowego, potwierdzając powyższe za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4. Czas realizacji zamówienia produktu podany jest na stronie sklepu w opisie każdego produktu jest to od 7 do 42 dni i liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

7. Na każdy sprzedawany Produkt Sprzedający wystawia dowód sprzedaży.

§ 6 Oferowane metody płatności oraz dostawy

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:

-przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 22 1020 3844 0000 1402 0243 6863 ,

-za pomocą szybkich płatności - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

2. Możliwe sposoby i terminy dostawy

  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.
  2. Koszty dostawy oraz szacunkowy termin jej realizacji przedstawiane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
  3. Klient ma możliwość dokonania wyboru między następującymi sposobami dostawy:
  • przesyłka kurierska 
  • Poczta Polska

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (dotyczy produktów, które nie są produkowane na wymiar) . Zwrotowi nie podlegają Produkty robione na wymiar, wtedy te produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepsplotsea@op.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy za nim Sprzedający potwierdził przyjęcie zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać strony.

4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu dokonane przez niego płatności, prócz kosztów dostawy.

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić w nienaruszonym stanie Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

7. Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt należy dołączyć dowód zakupu.

8. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.

§ 8 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. SPLOTSEA WERONIKA PAJĄK.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu

- Usługodawca/Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.

- w przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:

- Klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,

- w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzenia umowy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sklepsplotsea@op.pl

- pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

2. Właściwość sądu

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. Przepisy odsyłające

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11 RODO

W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO PODSTAWA PRAWNA PRZETW. Danych Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIGEO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  zobowiązana jestem poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Splotsea Weronika Pająk, Kiełpin 64, 77-420 Lipka.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym przypadku jest : "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy.

Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracuję np. biurom księgowym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, w celu realizacji umowy sprzedaży. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl